> Uchwały Rady Miasta w kadencji 2014 - 2018

Uchwały Rady Miasta w kadencji 2014 - 2018

Uchwała Nr XXXVI/200/2018 z dnia 18 października
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie nieruchomości służebnością
przesyłu

Uchwała Nr 200.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:03:19.
Uchwała Nr XXXVI/199/2018 z dnia 18 października
2018 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2018
rok
 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:02:30.
Uchwała Nr XXXVI/198/2018 z dnia 18 października
2018 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 198.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:01:54.
Uchwała Nr XXXVI/197/2018 z dnia 18 października
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu nieruchomości

Uchwała Nr 197.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:01:11.
Uchwała Nr XXXVI/196/2018 z dnia 18 października
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr 196.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:00:20.
Uchwała Nr XXXV/195/2018 z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr 195.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:25:30.
Uchwała Nr XXXV/194/2018 z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 194.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:24:56.
Uchwała Nr XXXV/193/2018 z dnia 30 sierpnia 2018
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości

Uchwała Nr 193.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:24:15.
Uchwała Nr XXXIV/192/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr 192.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:01:38.
Uchwała Nr XXXIV/191/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 191.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:00:40.
Uchwała Nr XXXIV/190/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 190.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:59:59.
Uchwała Nr XXXIV/189/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na
terenie Miasta Stoczek Łukowski miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr 189.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:58:39.
Uchwała Nr XXXIV/188/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie określenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w
publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 188.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:57:13.
Uchwała Nr XXXIV/187/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych

Uchwała Nr 187.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:55:25.
Uchwała Nr XXXIV/186/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości

Uchwała Nr 186.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:53:30.
Uchwała Nr XXXIV/185/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowych

Uchwała Nr 185.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 12:52:29.
Uchwała Nr XXXIII/184/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie
Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uchwała Nr 184.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:17:07.
Uchwała Nr XXXIII/183/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i
wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 183.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:16:03.
Uchwała Nr XXXIII/182/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok
 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:14:34.
Uchwała Nr XXXIII/181/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie
włączenia Gminy Stoczek Łukowski do okręgu
rejestracji stanu cywilnego właściwego dla
Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 181.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:13:43.
Uchwała Nr XXXIII/180/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z
siłowni zewnętrznej

Uchwała Nr 180.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:09:48.
Uchwała Nr XXXIII/179/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr 179.odt

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:09:16.
Uchwała Nr XXXIII/178/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Łukowskiemu

Uchwała Nr 178.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:08:28.
Uchwała Nr XXXIII/177/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr 177.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:06:58.
Uchwała Nr XXXIII/176/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania
budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr 176.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:05:44.
Uchwała Nr XXXII/175/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Uchwała Nr 175.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:25:23 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:54:24.
Uchwała Nr XXXII/174/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej

Uchwała Nr 174.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:25:05 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:54:24.
Uchwała Nr XXXII/173/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w
2018 roku

Uchwała Nr 173.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:24:37 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:54:24.
Uchwała Nr XXXII/172/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie podziału Miasta Stoczek Łukowski
na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych

Uchwała Nr 172.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:23:33 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:54:24.
Uchwała Nr XXXII/171/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie podziału Miasta Stoczek Łukowski
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu

Uchwała Nr 171.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:22:18 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:54:24.
Uchwała Nr XXXII/170/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu

Uchwała Nr 170.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:21:09 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:54:24.
Uchwała Nr XXXII/169/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w mieście Stoczek
Łukowski na 2018 rok

Uchwała Nr 169.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:20:28 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:54:24.
Uchwała Nr XXXII/165/2018, XXXII/166/2018,
XXXII/167/2018 i XXXII/168/2018 z dnia 14 marca
2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Miasta Stoczek Łukowski na 2018 rok oraz planów
pracy stałych Komisji Rady Miasta na 2018 rok

Uchwała Nr 165-168.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:15:31 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:46:30.
Uchwała Nr XXXI/164/2017 z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 164.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-02 10:57:24 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:46:30.
Uchwała Nr XXXI/163/2017 z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 163.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-02 10:56:10 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:46:30.
Uchwała Nr XXXI/162/2017 z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr 162.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-02 10:54:28 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:46:30.
Uchwała Nr XXXI/161/2017 z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej.

Uchwała Nr 161.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-02 10:53:55 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:46:30.
Uchwała Nr XXXI/160/2017 z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Uchwała Nr 160.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-02 10:53:14 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:46:30.
Uchwała Nr XXX/159/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2017 rok

Uchwała Nr 159.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:04:14 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:46:30.
Uchwała Nr XXX/158/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 158.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:03:28 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:46:30.
Uchwała Nr XXX/157/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2018

Uchwała Nr 157.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:02:54 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:46:30.
Uchwała Nr XXX/156/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2018

Uchwała Nr 156.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:01:59 | Data modyfikacji: 2018-03-16 09:46:30.
Uchwała Nr XXX/155/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek
Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018

Uchwała Nr 155.doc

Załącznik do uchwały Nr 155.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-21 12:59:42 | Data modyfikacji: 2017-11-21 12:59:55.
Uchwała Nr XXIX/154/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 września 2017 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk

Uchwała Nr 154.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:07:40 | Data modyfikacji: 2017-11-21 12:59:55.
Uchwała Nr XXIX/153/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 września 2017 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2017 rok
 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:06:58 | Data modyfikacji: 2017-11-21 12:59:55.
Uchwała Nr XXIX/152/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 września 2017 roku w sprawie
stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. J.
Dwernickiego w Zespole Oświatowym w Stoczku
Łukowskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. gen. J. Dwernickiego w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 152.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-27 11:05:23 | Data modyfikacji: 2017-09-27 11:05:52.
Uchwała Nr XXVIII/151/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2017 rok

Uchwała Nr 151.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:54:13 | Data modyfikacji: 2017-09-27 11:05:52.
Uchwała Nr XXVIII/150/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmiany nazwy ulicy w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 150.odt

Załącznik do uchwały nr 150.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:53:40 | Data modyfikacji: 2017-09-27 11:05:52.
Uchwała Nr XXVIII/149/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmiany nazwy ulicy w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 149.odt

Załącznik do uchwały nr 149.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:53:20 | Data modyfikacji: 2017-09-27 11:05:52.
Uchwała Nr XXVIII/148/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmiany nazwy ulicy w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 148.odt

Załącznik do uchwały nr 148.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:53:04 | Data modyfikacji: 2017-09-27 11:05:52.
Uchwała Nr XXVIII/147/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmiany nazwy ulicy w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 147.odt

Załącznik do uchwały nr 147.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:52:44 | Data modyfikacji: 2017-09-27 11:05:52.
Uchwała Nr XXVII/146/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2017 rok

Uchwała Nr 146.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-26 08:37:48 | Data modyfikacji: 2017-06-27 09:16:43.
Uchwała Nr XXVII/145/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 145.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-26 08:37:13 | Data modyfikacji: 2017-06-27 09:16:50.
Uchwała Nr XXVII/144/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr 144.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-26 08:36:06 | Data modyfikacji: 2017-06-27 09:16:57.
Uchwała Nr XXVII/143/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Stoczek Łukowski z tytułu wykonania budżetu za
2016 rok

Uchwała Nr 143.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-26 08:35:31 | Data modyfikacji: 2017-06-27 09:17:03.
Uchwała Nr XXVII/142/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza
Miasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za
2016 rok

Uchwała Nr 142.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-26 08:34:19 | Data modyfikacji: 2017-06-27 09:16:37.
Uchwała Nr XXVI/141/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
gruntowych

Uchwała Nr 141.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:50:35 | Data modyfikacji: 2017-04-27 09:14:03.
Uchwała Nr XXVI/140/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr 140.doc

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 - 2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:49:29 | Data modyfikacji: 2017-04-27 09:13:58.
Uchwała Nr XXVI/139/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa
oraz doradcy zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 139.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:47:58 | Data modyfikacji: 2017-04-27 09:13:27.
Uchwała Nr XXV/138/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr 138.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:19:41 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:33:10.
Uchwała Nr XXV/137/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr 137.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:19:23 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:33:04.
Uchwała Nr XXV/136/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody 1 sztuki drzewa
z gatunku świerk pospolity uznanego za pomnik
przyrody

Uchwała Nr 136.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:18:14 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:32:59.
Uchwała Nr XXV/135/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2017 rok

Uchwała Nr 135.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:17:12 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:32:54.
Uchwała Nr XXV/134/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 134.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:16:41 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:32:48.
Uchwała Nr XXV/133/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2017 roku

Uchwała Nr 133.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:15:58 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:32:42.
Uchwała Nr XXV/132/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 132.doc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 132.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 132.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:14:17 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:32:30.
Uchwała Nr XXV/131/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej
prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 131.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:11:33 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:32:24.
Uchwała Nr XXV/130/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 130.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:08:58 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:32:18.
Uchwała Nr XXV/129/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na
terenie miasta Stoczek Łukowski na lata 2017 -
2022

Uchwała Nr 129.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:07:26 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:32:11.
Uchwała Nr XXV/128/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
uchwalenia Programu wspierania rodziny w Mieście
Stoczek Łukowski na lata 2017 - 2019.

Uchwała Nr 128.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:05:42 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:32:04.
Uchwała Nr XXIV/127/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 127.doc

Załącznik Nr 1 do uchwały.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały.doc

Załącznik Nr 3 do uchwały.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-22 08:39:04 | Data modyfikacji: 2017-02-27 08:30:13.
Uchwała Nr XXIV/126/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie
włączenia Przedszkola w Stoczku Łukowskim do
Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 126..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-22 08:38:09 | Data modyfikacji: 2017-02-27 08:29:59.
Uchwała Nr XXIV/125/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
gruntowej

Uchwała Nr 125.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-22 08:36:12 | Data modyfikacji: 2017-02-27 08:29:52.
Uchwała Nr XXIV/124/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie
uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii w mieście Stoczek Łukowski na 2017
rok

Uchwała Nr 124.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-22 08:35:17 | Data modyfikacji: 2017-02-27 08:29:28.
Uchwała Nr XXIII/123/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr 123.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:20:18 | Data modyfikacji: 2017-02-27 08:29:28.
Uchwała Nr XXIII/122/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 122.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:19:45 | Data modyfikacji: 2017-02-27 08:29:28.
Uchwały od Nr XXIII/118/2017 do Nr XXIII/121/2017
Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 25 stycznia
2017 roku - plany pracy Rady Miasta i Komisji Rady
Miasta na 2017 rok

Uchwały - plany pracy Rady Miasta i Komisji.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-01-24 12:17:29 | Data modyfikacji: 2017-01-24 12:19:00.
Uchwała Nr XXII/117/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla
którego organem prowadzącym jest Miasto Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 117.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-21 11:20:43 | Data modyfikacji: 2016-12-22 08:54:00.
Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 116.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-21 11:19:17 | Data modyfikacji: 2016-12-22 08:54:17.
Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie
przejęcia obowiązku utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych na terenie miasta Stoczek
Łukowski w 2017 roku

Uchwała Nr 115.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:13:37 | Data modyfikacji: 2016-12-22 08:53:44.
Uchwała Nr XXII/114/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 114.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:12:13 | Data modyfikacji: 2016-12-22 08:53:36.
Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku
zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego stałych Komisji Rady Miasta oraz wyboru
Przewodniczących Komisji

Uchwała Nr 113.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-30 09:36:15 | Data modyfikacji: 2016-12-22 08:53:36.
Uchwała Nr XXI/112/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 112.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-30 09:35:20 | Data modyfikacji: 2016-12-22 08:53:36.
Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 111.RTF

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-30 09:33:33 | Data modyfikacji: 2016-12-22 08:53:36.
Uchwała Nr XXI/110/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 110.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:41:51 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:25:47.
Uchwała Nr XXI/109/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 109.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:40:46 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:25:38.
Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2017

Uchwała Nr 108..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:40:07 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:25:26.
Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2017

Uchwała Nr 107..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:39:09 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:25:18.
Uchwała Nr XXI/106/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży nieruchomości

Uchwała Nr 106.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:37:57 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:25:03.
Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek
Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017

Uchwała Nr 105.doc

Załącznik do uchwały Nr 105.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:36:56 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:24:50.
Uchwała Nr XX/104/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 września 2016 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 104.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-04 08:54:39 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:24:50.
Uchwała Nr XX/103/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 września 2016 roku w sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 103.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-04 08:53:58 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:24:50.
Uchwała Nr XIX/102/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 września 2016 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 102.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-09-27 10:38:46 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:24:50.
Uchwała Nr XIX/101/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 września 2016 roku w sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 101.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-09-27 10:38:15 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:24:50.
Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 września 2016 roku w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków w mieście Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 100.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-09-27 10:37:47 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:24:50.
Uchwała Nr XVIII/99/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia diagnozy potrzeb Zespołu
Oświatowego w Stoczku Łukowskim w zakresie
wsparcia ze środków EFRR

Uchwała Nr 99.doc

DIAGNOZA POTRZEB.doc

Załącznik do diagnozy.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-08-29 11:57:54 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:24:50.
Uchwała Nr XVIII/98/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr 98.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-08-29 11:56:36 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:24:50.
Uchwała Nr XVIII/97/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 97.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-08-29 11:55:50 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:24:50.
Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie
rozpatrzenia skarg na Kierownika Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 96.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-08-29 11:53:47 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/95/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora
finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 95.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:11:27 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/94/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą
Stoczek Łukowski dotyczące zamknięcia i
rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 94.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:09:58 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/93/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę

Uchwała Nr 93.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:08:34 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/92/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała Nr 92.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:06:45 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr 91.doc

Zalacznik do uchwaly nr 91.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:05:31 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/90/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 90.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:03:58 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/89/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski"

Uchwała Nr 89.doc

Załącznik do uchwały Nr 89.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:01:53 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/88/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr 88.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:00:44 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmian
budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 87.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:59:48 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zasad
przyznawania i ustalenia wysokości diet dla
radnych

Uchwała Nr 86.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:59:06 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/85/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego
stałych Komisji Rady Miasta oraz wyboru
Przewodniczących Komisji

Uchwała Nr 85.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:58:21 | Data modyfikacji: 2016-08-29 11:54:46.
Uchwała Nr XVII/84/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji
Rady Miasta, ustalenia przedmiotu ich działania
oraz liczby członków poszczególnych Komisji

Uchwała Nr 84.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 13:54:43 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XVI/83/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 83.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-17 09:02:55 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XVI/82/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
gruntowej

Uchwała Nr 82.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-17 09:02:12 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XVI/81/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr 81.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-17 09:01:28 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XVI/80/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 80.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-17 08:59:48 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XVI/79/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie
zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Stoczek Łukowski na lata 2015
- 2024.

Uchwała Nr 79.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-17 08:58:08 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XVI/78/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Stoczek Łukowski z tytułu wykonania budżetu za
2015 rok

Uchwała Nr 78.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-17 08:57:02 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XVI/77/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza
MIasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za
2015 rok.

Uchwała Nr 77.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-17 08:55:45 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XV/76/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 76.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-05-04 09:26:49 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XV/75/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa
drogowego

Uchwała Nr 75.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-05-04 09:25:43 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XIV/74/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 74.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:16:39 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XIV/73/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 73.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:16:12 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XIV/72/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2016 roku

Uchwała Nr 72.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:15:25 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XIV/71/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły dla klasy
pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum
prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 71.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:14:05 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XIV/70/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
gruntowej

Uchwała Nr 70.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-03-31 09:11:43 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XIII/69/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie
uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii w mieście Stoczek Łukowski na 2016
rok

Uchwała Nr 69.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-11 09:00:12 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XIII/68/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
gruntowych

Uchwała Nr 68.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-11 08:58:23 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr XIII/67/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 67.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-11 08:56:23 | Data modyfikacji: 2016-07-08 13:55:04.
Uchwała Nr 63,64,65 i 66 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 10 lutego 2016 roku - plany pracy
Rady Miasta i Komisji

Uchwała Nr 63,64,65,66 - plany pracy Rady Miasta i Komisji.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-11 08:34:25 | Data modyfikacji: 2016-02-11 08:55:04.
Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o
realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr 62.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-01-04 10:39:24 | Data modyfikacji: 2016-02-11 08:55:04.
Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 61.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-01-04 10:38:28 | Data modyfikacji: 2016-02-11 08:55:04.
Uchwała Nr XII/60/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 60.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-01-04 10:37:19 | Data modyfikacji: 2016-01-04 10:37:37.
Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 59.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-01-04 10:36:46 | Data modyfikacji: 2016-01-04 10:37:37.
Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana Jarosława S. na
działalność Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 58..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-01-04 10:36:04 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
zmian budżetu miasta na 2015 rok.

Uchwała nr 57.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:31:37 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2016.

Uchwała nr 56..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:31:07 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2016.

Uchwała nr 55..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:30:14 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
określenia wzorów deklaracji i informacji
podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego.

Uchwała nr 54.doc

Załącznik Nr 11.doc

Załącznik Nr 10.doc

Załącznik Nr 9.doc

Załącznik Nr 8.doc

Załącznik Nr 7.doc

Załącznik Nr 6.doc

Załącznik Nr 5.doc

Załącznik Nr 4.doc

Załącznik Nr 3.doc

Załącznik Nr 2.doc

Załącznik Nr 1.doc

Załącznik Nr 12.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:29:06 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonych w Stoczku Łukowskim

Uchwała nr 53.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:27:55 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr XI/52/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
wyrażenia opinii na temat programów zdrowotnych
oraz ustalenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców
województwa lubelskiego w latach 2016 - 2021 na
terenie województwa lubelskiego.

Uchwała Nr 52.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:22:30 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr XI/51/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek
Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016.

Uchwała nr 51.doc

Program wspolpracy Miasta Stoczek Lukowski na 2016 r..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:16:42 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr XI/50/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie
podjęcia apelu dotyczącego utrzymania szkół
ponadgimnazjalnych w Stoczku Łukowskim

Uchwała nr 50.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-27 13:15:22 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr X/49/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 października 2015 roku w
sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 49.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-02 09:07:43 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwałą Nr X/48/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 października 2015 roku w
sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.

Uchwała Nr 48.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-02 09:06:34 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr X/47/2015 Rady MIasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 października 2015 roku w
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie
nieruchomości oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów dzierżawy.

Uchwała Nr 47.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-02 09:04:17 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr X/46/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 października 2015 roku w
sprawie wprowadzenia opłaty targowej i
określenia zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności i wysokości stawek opłaty

Uchwała Nr 46.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-02 09:01:48 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr X/45/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 października 2015 roku w
sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska
wielofunkcyjnego w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 45.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-02 09:00:09 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr X/44/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 października 2015 roku w
sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowych bez przetargu.

Uchwała Nr 44.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-02 08:53:11 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 16 września 2015 roku w sprawie
uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjno -
chirurgicznych, wykonywanych na potrzeby ochrony
przyrody - wiązu szypułkowego uznanego za pomnik
przyrody

Uchwała Nr 43.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:30:35 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 16 września 2015 roku w sprawie
wyboru ławnika na kadencję 2016 - 2019 do Sądu
Rejonowego w Łukowie

Uchwała Nr 42.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:28:11 | Data modyfikacji: 2016-02-15 11:56:16.
Data wprowadzenia: 2015-09-21 08:28:11
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl