DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta w Stoczku Łukowskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie opublikowano dokumenty jako skany wersji papierowych,

  • Dla informacji brak właściwej relacji,

  • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,

  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

  • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,

  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.


 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-22. Deklarację zaktualizowano na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Drosio, miasto@stoczek-lukowski.pl." target='_blank'>id="a11y-email">miasto@stoczek-lukowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 623-97-79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miasta, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski

 

 

  1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków.

 

  1. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.

 

  1. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 

  1. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

 

  1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

  1. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 

 

Aplikacje mobilne

 

Brak aplikacji mobilnych.

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-24 12:44:24 | Data modyfikacji: 2022-03-03 11:28:45.
Data wprowadzenia: 2020-09-24 12:44:24
Data modyfikacji: 2022-03-03 11:28:45
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl