> Akty prawa miejscowego kadencji 2014 - 2018

Akty prawa miejscowego kadencji 2014 - 2018

Uchwała Nr XXXVI/198/2018 z dnia 18 października
2018 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 198.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:04:09.
Uchwała Nr XXXIV/190/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 190.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:05:42.
Uchwała Nr XXXIV/189/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na
terenie Miasta Stoczek Łukowski miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr 189.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:05:18.
Uchwała Nr XXXIV/188/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie określenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w
publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 188.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:04:53.
Uchwała Nr XXXIV/187/2018 z dnia 29 czerwca 2018
roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych

Uchwała Nr 187.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-06-22 13:02:48.
Uchwała Nr XXXIII/183/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i
wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 183.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:03:36.
Uchwała Nr XXXIII/180/2018 z dnia 29 maja 2018
roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z
siłowni zewnętrznej

Uchwała Nr 180.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:01:17 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:01:32.
Uchwała Nr XXXII/173/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w
2018 roku

Uchwała Nr 173..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:28:53 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:01:32.
Uchwała Nr XXXII/172/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie podziału Miasta Stoczek Łukowski
na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych

Uchwała Nr 172..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:27:36 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:01:32.
Uchwała Nr XXXII/171/2018 z dnia 14 marca 2018
roku w sprawie podziału Miasta Stoczek Łukowski
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu

Uchwała Nr 171..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:26:13 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:01:32.
Uchwała Nr XXXI/164/2017 z dnia 28 grudnia 2017
roku w sprawie określenia terminu,
częśtotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 164.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-03 12:50:44 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:01:32.
Uchwała Nr XXXI/163/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 28 grudnia 2017 roku uchylająca
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 163.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-03 12:49:30 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:01:32.
Uchwała Nr XXX/157/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2018

Uchwała Nr 157.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:08:31 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:01:32.
Uchwała Nr XXX/156/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2018

Uchwała Nr 156.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:07:35 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:01:32.
Uchwała Nr XXX/155/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek
Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018

Uchwała Nr 155.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:06:35 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:01:32.
Uchwała Nr XXVIII/150/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmiany nazwy ulicy w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 150.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:55:48 | Data modyfikacji: 2018-05-24 12:01:32.
Uchwała Nr XXVIII/149/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmiany nazwy ulicy w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 149.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:55:31 | Data modyfikacji: 2017-08-29 15:55:58.
Uchwała Nr XXVIII/148/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmiany nazwy ulicy w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 148.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:55:16 | Data modyfikacji: 2017-08-29 15:55:58.
Uchwała Nr XXVIII/147/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie
zmiany nazwy ulicy w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 147.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:54:57 | Data modyfikacji: 2017-08-29 15:55:58.
Uchwała Nr XXVI/139/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa
oraz doradcy zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 139.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:47:26 | Data modyfikacji: 2017-04-27 09:13:04.
Uchwała Nr XXV/136/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody 1 sztuki drzewa
z gatunku świerk pospolity uznanego za pomnik
przyrody

Uchwała Nr 136.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:31:19 | Data modyfikacji: 2017-04-27 09:13:04.
Uchwała Nr XXV/132/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 132..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:26:46 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:29:27.
Uchwała Nr XXV/131/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy
pierwszej publicznej szkoły podstawowej
prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 131..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:25:43 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:29:22.
Uchwała Nr XXV/130/2017 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 130..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:22:48 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:29:11.
Uchwała Nr XXII/117/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla
którego organem prowadzącym jest Miasto Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 117...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:02:39 | Data modyfikacji: 2016-12-22 08:56:31.
Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na rok 2017

Uchwała Nr 108.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:50:02 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:24:05.
Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2017

Uchwała Nr 107.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:49:10 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:58.
Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek
Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017

Uchwała Nr 105..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-28 13:48:26 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XVII/95/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora
finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Stoczek Łukowski

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:18:40 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XVII/93/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę

Uchwała Nr 93.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:17:35 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XVII/92/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała Nr 92.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:16:40 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XVII/91/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr 91.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:15:51 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XVII/90/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 90.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:15:00 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XVII/89/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie
uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Stoczek Łukowski"

Uchwała Nr 89.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-08 14:13:58 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XVI/80/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 80..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-17 09:26:24 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XV/75/2016 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr 75.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-05-04 09:27:31 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XIV/71/2016 Rady Miasta Stoczek
Łukowski z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły dla klasy
pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum
prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 71.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-03-31 12:25:30 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XII/62/2015 w sprawie trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr 62.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-01 08:42:05 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XI/51/2015 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016

Uchwała Nr 51.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:17:54 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr X/45/2015 w sprawie uchwalenia
regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 45.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-12-07 12:03:46 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na rok 2016

Uchwała Nr 56.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-12-02 08:44:45 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2016

Uchwała Nr 55.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-12-02 08:43:14 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr XI/54/2015 w sprawie określenia
wzorów deklaracji i informacji podatkowych w
zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego

Uchwała Nr 54.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-12-02 08:40:33 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr X/46/2015 w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej i określenia zasad ustalania i
poboru oraz terminów płatności i wysokości
stawek opłaty.

Uchwała Nr 46.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-18 14:21:30 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie zniesienia
formy ochrony przyrody grupy drzew składającej
się z 2 wiązów szypułkowych uznanych za pomnik
przyrody.

Uchwała Nr 40.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-18 14:20:19 | Data modyfikacji: 2016-11-30 09:23:44.
Uchwała Nr VII/36/2015 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na rok 2015

Uchwała Nr 36.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-18 14:18:31 | Data modyfikacji: 2015-11-18 14:18:45.
Data wprowadzenia: 2015-11-18 14:18:31
Data modyfikacji: 2015-11-18 14:18:45
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl