> Zarządzenia Burmistrza Miasta w kadencji 2014 - 2018

Zarządzenia Burmistrza Miasta w kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie Nr ORM.0050.156.2018 w sprawie
powołania komisji do dokonania kontroli
prawidłowości realizacji zleconego zadania
publicznego

Zarzadzenie Nr ORM.0050.156.2018.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-16 10:25:53.
Zarządzenie Nr ORM.0050.155.2018 w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta
Stoczek Łukowski na 2019 rok oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie ORM.0050.155.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-16 10:24:57.
Zarządzenie Nr ORM.0050.153.2018 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 25 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznegi i
o wolontariacie

Zarzadzenie Nr ORM.0050.153.2018.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-16 10:23:58.
Zarządzenie Nr ORM.0050.152.2018 w sprawie
powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyboru
kandydata na stanowisko inspektora ds.
księgowości i płac w Urzędzie Miasta Stoczek
Łukowski

Zarządzenie ORM.0050.152.2018.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:41:25.
Zarządzenie Nr ORM.0050.151.2018 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2018 rok
 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:39:40.
Zarządzenie Nr ORM.0050.150.2018 w sprawie
organizacji, uruchomienia i funkcjonowania
stałych dyżurów na terenie Miasta Stoczek
Łukowski w stanach gotowości obronnej państwa

Zarządzenie ORM.0050.150.2018.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:38:49.
Zarządzenie Nr ORM.0050.149.2018 w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor ds. księgowości i płac w Urzędzie
Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.149.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-09-20 10:05:23.
Zarządzenie Nr ORM.0050.148.2018 w sprawie
powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie o powołaniu GZZK.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-09-19 08:41:59.
Zarządzenie Nr ORM.0050.147.2018 w sprawie
wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie ORM.0050.14.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-09-11 08:32:13.
Zarządzenie Nr ORM.0050.146.2018 w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Stoczek Łukowski, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i
Miejskiej Biblioteki w Stoczku Łukowskim za I
półrocze 2018 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.146.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-08-22 09:57:13.
Zarządzenie Nr ORM.0050.145.2018 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe
świadczenie przyznawane na podstawie ustawy o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a
także do wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych

Zarządzenie ORM.0050.145.2018.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:17:34.
Zarządzenie Nr ORM.0050.144.2018 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia
z programu "Dobry Start", a także do wydawania w
tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie ORM.0050.144.2018.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-08-02 11:15:30.
Zarządzenie Nr ORM.0050.142.2018 w sprawie
wprowadzenia Rejestru czynności przetwarzania
danych osobowych

Zarządzenie ORM.0050.142.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:14:14.
Zarządzenie Nr ORM.0050.143.2018 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.143.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-07-10 08:46:48 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:13:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.141.2018 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2018 rok

Zarządzenie Nr 141.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-05-07 09:33:29 | Data modyfikacji: 2018-07-20 13:13:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.140.2018 w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2017 rok, informacji o stanie mienia
oraz wykonania planu finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.140.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-03-28 15:12:57 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.139.2018 w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2018 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.139.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:23:18 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.138.2018 w sprawie
oreślenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów skłądania dokumentów, na rok
szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkoły
podstawowej prowadzonej przez Miasto Stoczek
Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.138.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:22:26 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.137.2018 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrytacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do
publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto
Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.137.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-02-14 08:20:37 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.136.2018 w sprawie
powołania komisji w celu opiniowania ofert na
realizację zadań pożytku publicznego w 2018
roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.136.2018.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:47:20 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.135.2018 w sprawie
powołania komisji do dokonania kontroli
prawidłowości zleconego zadania publicznego

Zarzadzenie Nr ORM.0050.135.2018.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-29 14:45:46 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.134.2018 w sprawie
organizacji wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony w 2018 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.134.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:18:16 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.133.2017 w sprawie
uchylenia zarządzenia w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.133.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:05:43 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.132.2017 w sprawie
uchylenia zarządzenia w sprawie przekazania
Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w
Stoczku Łukowskim zadań w zakresie
gospodarowania odpadami

Zarządzenie ORM.0050.132.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-01-02 11:18:19 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.131.2017 zmieniające
Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta
Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.131.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-12-20 10:50:19 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.130.2017 w sprawie
upoważnienia Sekretarza Miasta Stoczek Łukowski
do prowadzenia postępowań i podpisywania decyzji
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w
imieniu Burmistrza Miasta

Zarządzenie Nr ORM.0050.130.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:03:14 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.129.2017 w sprawie
upoważnienia pracownika do załatwiania spraw w
imieniu Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.129.2017.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:01:44 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.128.2017 w sprawie
upoważnienia zastępcy Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego do uwierzytelniania kopii dokumentu

Zarządzenie ORM.0050.128.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:00:50 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.127.2017 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2017 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.127.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-12-11 15:24:16 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.126.2017 w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta
Stoczek Łukowski na 2018 rok oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.126.2017..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-11-14 08:17:40 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.125.2017 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2017 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.125.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-31 10:18:00 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.124.2017 w sprawie zmiany
składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.124.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-26 09:37:21 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.123.2017 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.

Zarzadzenie Nr ORM.0050.123.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-18 09:00:42 | Data modyfikacji: 2018-03-28 15:14:28.
Zarządzenie Nr ORM.0050.121.2017 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.121.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-10-03 09:27:25 | Data modyfikacji: 2017-10-03 09:27:58.
Zarządzenie Nr ORM.0050.120.2017 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej
nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.120.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-25 12:32:18 | Data modyfikacji: 2017-10-03 09:27:58.
Zarządzenie Nr ORM.0050.119.2017 w sprawie zmiany
składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.119.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-09-11 14:42:13 | Data modyfikacji: 2017-10-03 09:27:58.
Zarządzenie Nr ORM.0050.118.2017 w sprawie zmiany
składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.118.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-28 12:05:32 | Data modyfikacji: 2017-10-03 09:27:58.
Zarządzenie Nr ORM.0050.117.2017 w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Stoczek Łukowski, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i
Miejskiej Biblioteki w Stoczku Łukowskim za I
półrocze 2017 roku.

Zarządzenie Nr ORM.0050.117.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-24 13:57:08 | Data modyfikacji: 2017-10-03 09:27:58.
Zarządzenie Nr ORM.0050.116.2017 w sprawie
weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków złożonego przez Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.116.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:44:04 | Data modyfikacji: 2017-10-03 09:27:58.
Zarządzenie Nr ORM.0050.115.2017 w sprawie zmiany
składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie ORM.0050.115.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-09 09:35:57 | Data modyfikacji: 2017-08-09 09:36:30.
Zarządzenie Nr ORM.0050.114.2017 w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania
komisji spisowej do przeprowadzenia inwentaryzacji
w Przedszkolu w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.114.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-08-02 12:52:51 | Data modyfikacji: 2017-08-09 09:36:30.
Zarządzenie Nr ORM.0050.113.2017 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.113.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-03 15:03:23 | Data modyfikacji: 2017-08-09 09:36:30.
Zarządzenie Nr ORM.0050.112.2017 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.112.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-03 15:03:02 | Data modyfikacji: 2017-08-09 09:36:30.
Zarządzenie Nr ORM.0050.111.2017 w sprawie
ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów -
urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr ORM.0050.111.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-07-03 15:01:50 | Data modyfikacji: 2017-08-09 09:36:30.
Zarządzenie Nr ORM.0050.110.2017 w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2017 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.110.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-06-05 12:54:58 | Data modyfikacji: 2017-08-09 09:36:30.
Zarządzenie Nr ORM.0050.109.2017 w sprawie
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu
Oświatowego w Stoczku Łukowskim Pani Wiesławie
Milczuk

Zarządzenie Nr ORM.0050.109.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-26 13:59:42 | Data modyfikacji: 2017-05-29 08:15:12.
Zarządzenie Nr ORM.0050.108.2017 w sprawie
zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.108.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-26 13:58:35 | Data modyfikacji: 2017-05-29 08:15:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.107.2017 w sprawie
powołania Komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.107.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-05-22 09:47:56 | Data modyfikacji: 2017-05-29 08:15:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.106.2017 w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.106.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-04-26 09:44:56 | Data modyfikacji: 2017-04-26 09:46:10.
Zarządzenie Nr ORM.0050.105.2017 zmieniające
zarządzenie w sprawie zatwierdzenia diagnozy
potrzeb Publicznego Gimnazjum w Stoczku Łukowskim
w zakresie wsparcia z EFRR

Zarządzenie Nr ORM.0050.105.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-04-12 13:50:35 | Data modyfikacji: 2017-04-26 09:45:06.
Zarządzenie Nr ORM.0050.104.2017 w sprawie
odwołania Pani Katarzyny Konstanciuk ze
stanowiska dyrektora Przedszkola w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.104.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:17:55 | Data modyfikacji: 2017-04-26 09:45:06.
Zarządzenie Nr ORM.0050.103.2017 w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2016 rok, informacji o stanie mienia
oraz wykonania planu finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.103.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-28 11:13:54 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.102.2017 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas
pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez
Miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.102.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:41:21 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.101.2017 w sprawie
odrzucenia w całości stanowiska związków
zawodowych dotyczącego zaopiniowania uchwały
Rady Miasta Stoczek Łukowski w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Zarządzenie Nr ORM.0050.101.2017.RTF

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:33:09 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.100.2017 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrytacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok 2017/2018 do publicznego
przedszkola prowadzonego przez miasto Stoczek
Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.100.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:40:43 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.99.2017 w sprawie
powołania Rady Rewitalizacji w celu opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek
Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.99.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-28 12:28:39 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.98.2017 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.98.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-24 09:26:14 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.97.2017 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej
nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.97.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-24 09:19:02 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.96.2017 w sprawie
powołania komisji w celu opiniowania ofert na
realizację zadań pożytku publicznego w 2017
roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.96.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-17 14:29:56 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.95.2017 w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2017 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.95.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-16 08:03:28 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.94.2017 w sprawie
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Rady Rewitalizacji w Mieście Stoczek
Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.94.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-14 10:43:20 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.93.2017 w sprawie zmiany
składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w
mieście Stoczek Łukowski

Zarządzenie ORM.0050.93.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-06 08:53:01 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.92.2017 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski dla potrzeb
sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

ZARZADZENIE - konsultacje spoleczne.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-02-01 09:12:19 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.91.2017 w sprawie
powołania komisji do dokonania kontroli
prawidłowości realizacji zleconego zadania
publicznego

Zarzadzenie Nr ORM.0050.91.2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-01-26 13:24:48 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.90.2017 w sprawie
organizacji wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.90.2017.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:51:38 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:18:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.89.2016 w sprawie
przekazania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Stoczku Łukowskim autobusu przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr ORM.0050.89.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2017-01-24 13:50:32 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.88.2016 w sprawie
szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę dla kierowników
jednostek organizacyjnych Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.88.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-28 15:09:33 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.86.2016 w sprawie zmiany
składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 0050.86.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-12-21 09:52:57 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.85.2016 w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku
Łukowskim oraz określenia trybu jej działania

Zarządzenie Nr ORM.0050.85.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:36:56 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.84.2016 w sprawie
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i
usług w gminie Miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.84.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-30 10:35:39 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.82.2016 w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta
Stoczek Łukowski na 2017 rok oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.82.2016.doc

Opis projektu budżetu 2017.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-16 10:04:26 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.81.2016 w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze - kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.81.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-11-15 08:59:39 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.80.2016 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.80.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-28 14:48:09 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.79.2016 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie

Zarzadzenie Nr ORM.0050.79.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-24 08:42:03 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.78.2016 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej
nieruchomości położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.78.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:41:45 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.77.2016 w sprawie
powołania Zespołu Projektowego w celu
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji pn.:
"Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta
Stoczek Łukowski"

Zarządzenie Nr ORM.0050.77.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:40:52 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.76.2016 w sprawie
przeprowadzenia kontroli w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie ORM.0050.76.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:27:08 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.75.2016 w sprawie
przeprowadzenia kontroli w Miejskim Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie ORM.0050.75.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:25:40 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.74.2016 w sprawie
zatwierdzenia diagnozy potrzeb Publicznego
Gimnazjum w Stoczku Łukowskim w zakresie wsparcia
z EFRR.

Zarządzenie ORM.0050.74.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-09-09 10:42:25 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.73.2016 w sprawie
wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków
Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.73.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:22:04 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.72.2016 w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Stoczek Łukowski, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i
Biblioteki w Stoczku Łukowskim, za I półrocze
2016 roku.

Zarządzenie Nr ORM.0050.72.2016.doc

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-08-22 12:28:12 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.71.2016 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.71.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-13 13:34:50 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.70.2016 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE ORM.0050.70.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:58:55 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.69.2016 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE ORM.0050.69.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-12 13:58:34 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.68.2016 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.68.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:07:15 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.67.2016 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.67.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:06:38 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.66.2016 w sprawie zmiany
składu osobowego Miejskiej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.66.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-30 12:38:40 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.65.2016 w sprawie zmiany
składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie ORM.0050.65.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-27 13:01:55 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.64.2016 w sprawie
zatwierdzenia diagnozy potrzeb Szkoły Podstawowej
w Stoczku Łukowskim w zakresie wsparcia z
Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-06-27 13:01:13 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.005.63.2016 w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2016 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.63.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-05-18 10:45:51 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.62.2016 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2016 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.62.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:58:05 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.61.2016 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.61.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:57:37 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.60.2016 w sprawie
powołania Komisji d/s archiwizacji dokumentacji
wyborczej z wyborów do organów jednostek
samorządu terytorialnego przeprowadzonych w
dniach 16 i 30 listopada 2014 roku oraz z wyborów
do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 25
października 2015 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.50.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-04-05 12:53:35 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.59.2016 w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2015 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.59.2016.doc

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu miasta.xls

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta.xls

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu miasta.xls

Załącznik Nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu miasta.xlsx

Załącznik Nr 5 - Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2015 roku.xlsx

Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych.xls

Załącznik Nr 7 - Wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych.xls

Część opisowa z wykonania budżetu Miasta za rok 2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-03-24 15:04:41 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.58.2016 w sprawie
powołania Komisji do brakowania i zniszczenia
dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w
archiwum zakładowym Urzędu Miasta Stoczek
Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.58.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-03-18 14:21:14 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.57.2016 w sprawie
powołania komisji w celu opiniowania ofert na
realizację zadań pożytku publicznego w 2016
roku.

Zarządzenie Nr ORM.0050.57.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-25 08:48:11 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.56.2016 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
wychowawczych.

Zarządzenie Nr ORM.0050.56.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-25 08:47:15 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.55.2016 w sprawie
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie ORM.0050.55.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-15 14:08:17 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.54.2016 w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2016 roku.

Zarządzenie Nr ORM.0050.54.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-11 09:34:59 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.53.2016 w sprawie w
sprawie ustalenia harmonogramu oraz
szczegółowych terminów dokonywania czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym w szkole podstawowej prowadzonej
przez Miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie ORM.0050.53.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-11 09:29:43 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.52.2016 w sprawie
ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych
terminów dokonywania czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym w przedszkolu prowadzonym przez
miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie ORM.0050.52.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-11 09:23:50 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.51.2016 w sprawie
powołania Komisji ds archiwizacji dokumentacji z
referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w
dniu 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.51.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:22:54 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.50.2016 w sprawie
upoważnienia do przeprowadzania kontroli sprzętu
komputerowego i oprogramowania w ramach projektu
pod nazwą ”Wyrównujemy sz@nse
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
Powiatu Łukowskiego”

Zarządzenie Nr ORM.0050.50.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:19:38 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.49.2016 w sprawie
określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych
zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
dyrektorowi samorządowych instytucji kultury, dla
których organizatorem jest Miasto Stoczek
Łukowski.

Zarządzenie Nr ORM.0050.49.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-02-01 12:18:03 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.48.2016 w sprawie
organizacji wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony w 2016 roku

ZARZADZENIE Nr ORM.0050.48.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-01-21 10:19:22 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.47.2016 w sprawie
powołania komisji do dokonania kontroli
prawidłowości realizacji zleconego zadania
publicznego

Zarzadzenie Nr ORM.0050.47.2016.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-01-21 10:17:13 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.46.2015 w sprawie zasad
przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
podmiotowej i celowej z budżetu Miasta Stoczek
Łukowski dla samorządowych instytucji kultury.

Zarzadzenie Nr ORM.0050.46.2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:44:19 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.45.2015 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.45.2015.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2016-01-05 07:38:20 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.44.2015 w sprawie
powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Stoczku Łukowskim w wymiarze 1/2
etatu.

Zarzadzenie ORM.0050.44.2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-12-31 08:02:32 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.43.2015 w sprawie
powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w
Stoczku Łukowskim w wymiarze 1/2 etatu.

Zarzadzenie ORM.0050.43.2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-12-31 08:01:49 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.42.2015 w sprawie
przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem
narodowym dla Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie ORM.0050.42.2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:30:25 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.41.2015 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2015 rok

Zarządzenie Nr ORM.41.2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-12-10 11:13:27 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.40.2015 w sprawie
dzierżawy nieruchomości na Targowicy MIejskiej w
Stoczku Łukowskim i wysokości stawek czynszu

Zarządzenie Nr ORM.0050.40.2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-17 12:23:11 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.39.2015 w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta
Stoczek Łukowski na 2016 rok oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej.

Zarzadzenie Nr ORM.0050.39.2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-11-12 15:31:47 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.38.2015 Burmistrza Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 28 października 2015
roku w sprawie zmiany skłądu osobowego Miejskiej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarzadzenie Nr ORM.0050.38.2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-10-28 12:48:52 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.37.2015 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie

Zarzadzenie Nr ORM.0050.37.2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-10-23 09:54:53 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.36.2015 Burmistrza Miasta
Stoczek Łukowski z dnia 5 października 2015 roku
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 roku.

Zarzadzenie Nr ORM.0050.36.2015..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-10-05 11:23:37 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.35.2015 w sprawie
upoważnienia Pana Zbigniewa Drosio do dokonywania
wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w
rejestrze instytucji kultury.

Zarządzenie Nr ORM.0050.35.2015.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-10-01 12:03:36 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Zarządzenie Nr ORM.0050.34.2015 w sprawie
powołania Komisji d/s archiwizacji dokumentacji
wyborczej z wyborów Prezydenta RP,
przeprowadzonych w dniu 10 i 24 maja 2015 roku

Zarządzenie.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2015-10-01 12:00:51 | Data modyfikacji: 2017-01-26 13:25:55.
Data wprowadzenia: 2015-10-01 12:00:51
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl