> Zarządzenia Burmistrza Miasta w kadencji 2018 - 2023

Zarządzenia Burmistrza Miasta w kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr ORM.0050.183.2023 w sprawie
powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -
kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku
Łukowskim oraz określenia trybu jej działania

Zarządzenie Nr ORM.0050.183.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-06 09:45:33.
Zarządzenie Nr ORM.0050.182.2023 w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze - kierownik Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.182.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-20 13:02:43.
Zarządzenie Nr ORM.0050.181.2023 w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta
Stoczek Łukowski za 2024 rok oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie ORM.0050.181.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-20 08:52:17.
Zarządzenie Nr ORM.0050.180.2023 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr ORM.0050.180.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-13 14:41:26.
Zarządzenie Nr ORM.0050.179.2023 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr ORM.0050.179.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-07 11:39:03.
Zarządzenie Nr ORM.0050.178.2023 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

Zarządzenie Nr ORM.0050.178.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-23 09:08:45.
Zarządzenie Nr ORM.0050.177.2023 w sprawie
ogłoszenia naboru przedsięwzięć
rewitalizacyjnych do Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Stoczek Łukowski do 2030 r.

Zarządzenie ORM.0050.177.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-23 09:05:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.176.2023 w sprawie
powołania Zespołu zadaniowego ds. naboru
przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zarządzenie ORM.0050.176.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-23 09:04:22.
Zarządzenie Nr ORM.0050.175.2023 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr ORM.0050.175.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-10-23 09:00:35.
Zarządzenie Nr ORM.0050.174.2023 w sprawie
organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia
doskonalącego w Mieście Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.174.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-28 11:41:39.
Zarządzenie Nr ORM.0050.173.2023 w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w
mieście Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.173.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-25 08:47:33.
Zarządzenie Nr ORM.0050.172.2023 w sprawie
powołania komisji do oceny przydatności do
dalszego użytkowania składników rzeczowych
majątku ruchomego

Zarządzenie Nr ORM.0050.172.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-20 08:07:51.
Zarządzenie Nr ORM.0050.171.2023 w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego
reprezentowania Organu Prowadzącego w związku z
przekazaniem komputerów przenośnych typu loptop
dla uczniów objetych wsparciem rozwoju
kompetencji cyfrowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.171.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-20 08:06:27.
Zarządzenie Nr ORM.0050.170.2023 w sprawie
wskazania podmiotu zarządzającego obiektami
sportowymi znajdującymi się przy ul. Gen.
Dwernickiego w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.170.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-31 10:55:18.
Zarządzenie Nr ORM.0050.169.2023 w sprawie
ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 15 października 2023 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.169.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-25 10:52:18.
Zarządzenie Nr ORM.0050.168.2023 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.168.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-18 08:00:32 | Data modyfikacji: 2023-07-18 08:05:18.
Zarządzenie Nr ORM.0050.167.2023 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu
zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących
projektu Uchwały Rady Miasta Stoczek Łukowski o
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Miasta Stoczek Łukowski

.Zarządzenie Nr ORM.0050.167.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:58:57 | Data modyfikacji: 2023-07-18 08:05:18.
Zarządzenie Nr ORM.0050.166.2023 zmieniające
zarządzenie w sprawie określenia wzoru wniosku
oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania
nagrody rocznej dyrektorowi samorządowych
instytucji kultury, dla których organizatorem
jest Miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.166.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-07-04 13:06:53 | Data modyfikacji: 2023-07-18 08:05:18.
Zarządzenie Nr ORM.0050.165.2023 w sprawie
przyjęcia raportu o stanie miasta Stoczek
Łukowski za 2022 r.

Zarządzenie Nr ORM.0050.165.2023.pdf

RAPORT O STANIE MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI ZA 2022 ROK..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-30 14:55:42 | Data modyfikacji: 2023-07-18 08:05:18.
Zarządzenie Nr ORM.0050.164.2023 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr ORM.0050.164.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-26 09:16:22 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.163.2023 w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
miejskiej Stoczek Łukowski za 2022 rok,
informacji o stanie mienia oraz wykonania planu
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i
Miejskiej Biblioteki w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.163.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-04-05 08:44:04 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.162.2023 w sprawie
szczegółowych kierunków działania oraz sposobu
kierowania realizacją zadań obronnych
wykonywanych w 2023 roku w ramach ustawy o obronie
Ojczyzny

Zarządzenie Nr ORM.0050.162.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-24 10:21:35 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.161.2023 w sprawie
upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
refundacji podatku VAT

Zarządzenie Nr ORM.0050.161.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-09 10:09:38 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.160.2023 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
refundacji podatku VAT

Zarządzenie Nr ORM.0050.160.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-09 10:08:58 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.159.2023 w sprawie
powołania komisji do dokonania kontroli
prawidłowości realizacji zleconego zadania
publicznego

Zarządzenie Nr ORM.0050.159.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:25:24 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.158.2023 w sprawie
powołania komisji w celu opiniowania ofert na
realizację zadań pożytku publicznego w 2023
roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.158.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:24:13 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.157.2023 w sprawie
określenia terminów, przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej
szkoły podstawowej, w tym oddziałów sportowych,
prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.157.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-01-31 09:23:12 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.156.2023 w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2023 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.156.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-01-27 10:30:52 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.155.2023 w sprawie
uchylenia Zarządzenia ORM.0050.94.2021 Burmistrza
Miasta Stoczek Łukowski z dnia 12 maja 2021 roku
w sprawie przekazania dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim
samochodu osobowego

Zarządzenie Nr ORM.0050.155.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-01-13 13:24:59 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.154.2022 w sprawie
upoważnienia Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim do prowadzenia
sprzedaży paliwa stałego, w zakresie wydawania i
dystrybucji paliwa stałego w celu zaspokojenia
potrzeb własnych gospodarstw domowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.154.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-20 08:24:23 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.153.2022 w sprawie
powołania komisji do oceny przydatności do
dalszego użytkowania składników rzeczowych
majątku ruchomego

Zarządzenie Nr ORM.0050.153.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-12-15 12:06:32 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.152.2022 w sprawie
powołania miejskiej komisji inwentaryzacyjnej i
przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu
obrony cywilnej znajdującego się w magazynie
miejskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.152.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-28 07:51:44 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.151.2022 w sprawie
upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr ORM.0050.151.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 13:00:47 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.150.2022 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr ORM.0050.150.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 12:59:17 | Data modyfikacji: 2023-05-26 09:17:31.
Zarządzenie Nr ORM.0050.149.2022 w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta
Stoczek Łukowski na 2023 rok oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.149.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-23 08:51:06 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.148.2022 w sprawie
upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
weryfikacji wniosków o zakup paliwa stałego

Zarządzenie Nr ORM.0050.148.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-08 08:36:29 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.147.2022 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
weryfikacji wniosków o zakup paliwa stałego

Zarządzenie Nr ORM.0050.147.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-08 08:35:20 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.146.2022 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

Zarządzenie Nr ORM.0050.146.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-10-14 08:37:45 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.145.2022 w sprawie
upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.145.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-22 14:52:12 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.144.2022 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.144.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-22 14:50:21 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.143.2022 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i
eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie
Parku Miejskiego "Chojniak" w Stoczku Łukowskim,
przy "Alei Clubu Weteranów Szos"

Zarządzenie Nr ORM.0050.143.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-22 09:59:19 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.142.2022 w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Stoczek Łukowski, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przbiegu wykonania planu
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku
Łukowskim za I półrocze 2022 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.142.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-09-15 08:20:50 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.141.2022 w sprawie
upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku węglowego

Zarządzenie Nr ORM.0050.141.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-29 14:24:10 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.140.2022 w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania w
ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu"

Zarządzenie Nr ORM.0050.140.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-23 11:15:49 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.139.2022 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
wypłaty dodatku węglowego

.Zarządzenie Nr ORM.0050.139.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-23 11:14:03 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.138.2022 uchylające
zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za rezerwację stanowiska handlowego

Zarządzenie Nr ORM.0050.138.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-16 08:56:36 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.137.2022 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.137.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-21 09:42:32 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.136.2022 w sprawie
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu
Oświatowego w Stoczku Łukowskim Pani Ewie Maryli
Cizio

Zarządzenie Nr ORM.0050.136.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-21 09:41:24 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.135.2022 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.135.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-08 13:24:32 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.134.2022 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2022

Zarządzenie Nr ORM.0050.134.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-07-08 13:24:05 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.133.2022 w sprawie
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr ORM.0050.133.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-24 10:34:53 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.132.2022 w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania w
ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu"

Zarządzenie Nr ORM.0050.132.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-06-23 11:19:09 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.131.2022 w sprawie
przyjęcia raportu o stanie miasta Stoczek
Łukowski za 2021 r.

Zarządzenie ORM.0050.131.2022.pdf

RAPORT O STANIE MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI ZA 2021 ROK,.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-27 11:51:25 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.130.2022 w sprawie
powołania Komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.130.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-23 09:02:59 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.129.2022 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i
eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie
targowiska w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.129.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-11 13:58:06 | Data modyfikacji: 2022-11-23 08:51:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.128.2022 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2022

Zarządzenie Nr ORM.0050.128.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-11 13:56:13 | Data modyfikacji: 2022-05-11 14:06:25.
Zarządzenie Nr ORM.0050.127.2022 w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2021 rok, informacji o stanie mienia
oraz wykonania planu finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.127.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-10 08:10:32 | Data modyfikacji: 2022-05-11 14:06:25.
Zarządzenie Nr ORM.0050.126.2022 w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.126.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-25 11:47:32 | Data modyfikacji: 2022-05-11 14:06:25.
Zarządzenie Nr ORM.0050.125.2022 w sprawie
wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Stoczku Łukowskim do realizacji zadań miasta
Stoczek Łukowski w zakresie przyznawania
świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

ORM.0050.125.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-01 07:59:06 | Data modyfikacji: 2022-05-11 14:06:25.
Zarządzenie Nr ORM.0050.124.2022 w sprawie
upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w
sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia
pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

.Zarządzenie Nr ORM.0050.124.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:39:27 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.123.2022 uchylające
zarządzenie w sprawie określenia wysokości
czynszu dzierżawnego za dzierżawę
nieruchomości na targowisku "Mój Rynek" przy ul.
Kościelnej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.123.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:37:52 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.122.2022 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach dotyczących
jednorazowego świadczenia pieniężnego
przysługującego obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr ORM.0050.122.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:44:32 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.121.2022 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2022

Zarządzenie Nr ORM.0050.121.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-07 08:22:43 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.120.2022 w sprawie
organizacji wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony w 2022 roku

Zarządzenie Nr. ORM.0050.120.2022.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-25 10:04:21 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.119.2022 w sprawie
powołania komisji w celu opiniowania ofert na
realizację zadań pożytku publicznego w 2022
roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.119.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-02-01 07:09:19 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.118.2022 w sprawie
powołania komisji do dokonania kontroli
prawidłowości realizacji zleconego zadania
publicznego

Zarządzenie Nr ORM.0050.118.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-31 10:35:20 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.117.2022 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej
szkoły podstawowej, w tym oddziałów sportowych,
prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.117.2022..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-31 10:33:09 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.116.2022 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.116.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-21 11:09:47 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.115.2022 w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2022 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.115.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-19 15:16:37 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.114.2022 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
podejmowania czynności, prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji admnistracyjnych w sprawach
określonych ustawą z dnia 3 stycznia 2022 r. o
dodatku osłonowym

Zarządzenie Nr ORM.0050.114.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-14 15:19:57 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.113.2022 w sprawie
określenia wsokości czynszu dzierżawnegoza
dzierżawę nieruchomości na targowisku "Mój
Rynek" przy ul. Kościelnej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.113.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:50:36 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.112.2021 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2021

Zarządzenie Nr ORM.0050.112.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:50:11 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.111.2021 w sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.111.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-13 08:49:45 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.110.2021 w sprawie
powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Aleksandra Świętochowskiego w
Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.110.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-03 09:39:57 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.109.2021 w sprawie
powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w
Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.109.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-03 09:38:46 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.108.2021 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2021

Zarządzenie Nr ORM.0050.108.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-29 12:00:19 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.107.2021 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.107.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-14 08:34:27 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.106.2021 w sprawie
określenia maksymalnego miesięcznego
wynagradzania kierowników i zastępców
kierowników jednostek budżetowych oraz
samorządowych zakładów budżetowych Miasta
Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.106.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-14 08:33:28 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.105.2021 zmieniające
Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta
Stoczek Łukowski

Zarządzenie ORM.0050.105.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-14 08:29:31 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.104.2021 w sprawie
powołania komisji urbanistyczno -
architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie Nr ORM.0050.104.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-25 08:51:47 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.103.2021 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.103.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-18 10:43:56 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.102.2021 w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta
Stoczek Łukowski na 2022 rok oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.102.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-17 09:53:07 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.101.2021 w sprawie
powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony
Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Stoczek
Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.101.2021.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-02 08:50:08 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.100.2021 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

Zarządzenie Nr ORM.0050.100.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-10-18 12:04:52 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.99.2021 w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Stoczek Łukowski, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku
Łukowskim za I półrocze 2021 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.99.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-30 09:03:53 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.98.2021 w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa do realizacji Projektu
"Czas seniorów w Stoczku Łukowskim"

Zarządzenie Nr ORM.0050.98.2021,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-17 12:54:41 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.97.2021 w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za rezerwację
stanowiska handlowego

Zarządzenie Nr ORM.0050.97.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-08-17 12:53:38 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.96.2021 w sprawie
upoważnienia pracownika do załatwiania spraw w
imieniu Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.96.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:08:08 | Data modyfikacji: 2022-05-12 15:12:50.
Zarządzenie Nr ORM.0050.95.2021 w sprawie
przyjęcia raportu o stanie miasta Stoczek
Łukowski za 2020 r.

Zarządzenie Nr ORM.0050.95.2021.pdf

RAPORT O STANIE MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI ZA 2020 ROK..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-26 10:53:10 | Data modyfikacji: 2021-05-26 10:54:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.94.2021 w sprawie
przekazania dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim samochodu
osobowego

Zarządzenie Nr ORM.0050.94.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-21 10:30:20 | Data modyfikacji: 2021-05-26 10:54:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.93.2021 w sprawie
organizacji wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony w 2021 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.93.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-05-18 13:18:38 | Data modyfikacji: 2021-05-26 10:54:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.92.2021 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2021

Zarządzenie Nr ORM.0050.92.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-19 07:54:43 | Data modyfikacji: 2021-05-26 10:54:07.
Zarządzenie Nr ORM.0050.91.2021 w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2020 rok, informacji o stanie mienia
oraz wykonania planu finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.91.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-14 08:14:48 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.120.12.2021 w sprawie
powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyboru
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.120.12.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-22 11:11:30 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.120.11.2021 w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie
Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.120.11.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-22 11:10:07 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.90.2021 zmieniające
zarządzenie w sprawie określenia wysokości
stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę
nieruchomości na targowisku miejskim przy ul.
Kościelnej 22

Zarządzenie Nr ORM.0050.90.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-08 17:02:52 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.89.2021 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2021

Zarządzenie Nr ORM.0050.89.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-08 17:01:44 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.88.2021 w sprawie
powołania komisji w celu opiniowania ofert na
realizację zadań pożytku pubicznego w 2021 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.88.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-08 17:01:11 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.87.2021 w sprawie
opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania
Miasta Stoczek Łukowski w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr ORM.0050.87.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-24 08:29:49 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.86.2021 w sprawie
powołania komisji do dokonania kontroli
prawidłowości realizacji zleconego zadania
publicznego

Zarządzenie Nr ORM.0050.86.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-02 08:12:00 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.85.2021 w sprawie
upoważnienia pracownika do załatwiania spraw w
imieniu Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.85.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-01 17:14:00 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.84.2021 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej
szkoły podstawowej, w tym oddziałów sportowych,
prowadzonych przez miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.84.2021.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-29 09:47:42 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.83.2021 w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów
sportowych w Szkole Podstawowej w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.83.2021.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-29 09:46:35 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.82.2021 w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2021 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.82.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-21 07:44:30 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.81.2021 w sprawie
wprowadzenia w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski
rejestru zamówień publicznych udzielanych z
wyłączeniem procedur określonych przepisami
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień publicznych

Zarządzenie Nr ORM.0050.81.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:22:48 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.80.2021 w sprawie
wprowadzenia w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski
zasad udzielania zamówień publicznych o
wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00
złotych netto

Zarządzenie Nr ORM.0050.80.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:20:27 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.79.2021 w sprawie
ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej
powoływanej do przygotowania i przeprowadzania
postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr ORM.0050.79.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:18:23 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.78.2021 w sprawie
powołania komisji przetargowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.78.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-20 10:15:26 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.77.2020 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2020

Zarządzenie Nr ORM.0050.77.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-01-13 07:42:33 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.76.2020 w sprawie
określenia wysokości stawek czynszu
dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości na
targowisku miejskim przy ulicy Kościelnej 22

Zarządzenie Nr ORM.0050.76.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-11 09:02:41 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.75.2020 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2020

Zarządzenie Nr ORM.0050.75.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-11 09:01:29 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.74.2020 zmieniające
Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta
Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.74.2020.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:25:55 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.73.2020 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2020

Zarządzenie Nr ORM.0050.73.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:24:49 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.72.2020 w sprawie
upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim do
prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie
zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu na członka gospodarstwa
domowego, w tym do wydawania w tych sprawach
zaświadczeń

Zarządzenie Nr ORM.0050.72.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-11-25 12:15:10 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.71.2020 w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta
Stoczek Łukowski na 2021 rok oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.71.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-11-25 12:12:20 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.70.2020 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i
eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie
skweru miejskiego na Pl. T. Kościuszki w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.70.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-29 12:06:13 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.69.2020 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznegi i o
wolontariacie

Zarządzenie Nr ORM.0050.69.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:03:08 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.68.2020 w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Stoczek Łukowski, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i
Miejskiej Biblioteki w Stoczku Łukowskim za I
półrocze 2020 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.68.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-07 09:00:27 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.67.2020 w sprawie
założeń i schematu Akcji Kurierskiej Miasta
Stoczek Łukowski

Zarządzenie ORM.0050.67.2020.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-02 13:24:07 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.66.2020 w sprawie
wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w
Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.66.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-09-02 12:57:20 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.65.2020 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2020

Zarządzenie Nr ORM.0050.65.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-10 08:14:10 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.64.2020 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.64.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-07-15 12:15:22 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.63.2020 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.63.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-04 07:56:48 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.62.2020 w sprawie
nieodpłatnego nabycia, prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.62.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 08:57:06 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:19:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.61.2020 w sprawie
przyjęcia raportu o stanie miasta Stoczek
Łukowski za 2019 r.

Zarządzenie Nr ORM.0050.61.2020.pdf

RAPORT STANIE MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI ZA 2019 ROK.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 08:56:19 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.60.2020 w sprawie
nieodpłatnego nabycia, prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonych w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.60.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-23 08:58:52 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.59.2020 uchylające
zarządzenie w sprawie wstrzymania handlu na
targowisku miejskim przy ulicy Kościelnej w
Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.59.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-01 12:53:39 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.58.2020 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.58.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-01 12:52:48 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.57.2020 w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2019 rok, informacji o stanie mienia
oraz wykonania planu finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.57.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-30 11:16:30 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.56.2020 w sprawie
wstrzymania handlu na targowisku miejskim przy
ulicy Kościelnej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.56.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-16 13:05:34 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.55.2020 w sprawie
przekazania dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicy Poprzecznej w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie ORM.0050.55.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-09 11:17:51 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.54.2020 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2020 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.54.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-03-02 10:29:40 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.53.2020 w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie oddziału
sportowego w Szkole Podstawowej w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.53.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-26 08:18:29 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.52.2020 w sprawie
powołania komisji w celu opiniowania ofert na
realizację zadań pożytku publicznego w 2020
roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.52.2020.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:04:22 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.51.2020 w sprawie
przekazania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Stoczku Łukowskim samochodu przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr ORM.0050.51.2020.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:03:30 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.50.2020 w sprawie
przekazania dla Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Stoczku Łukowskim samochodu
ciężarowego

Zarządzenie Nr ORM.0050.50.2020.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:02:39 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.49.2020 w sprawie
powołania komisji do dokonania kontroli
prawidłowości realizacji zleconego zadania
publicznego

Zarządzenie Nr ORM.0050.49.2020.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-31 10:14:03 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.48.2020 w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2020 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.48.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-29 10:36:19 | Data modyfikacji: 2020-05-29 08:57:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.47.2020 w sprawie
organizacji wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony w 2020 r.

Zarządzenie Nr ORM.0050.47.2020.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-28 13:09:57 | Data modyfikacji: 2020-01-29 10:36:29.
Zarządzenie Nr ORM.0050.46.2020 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas
pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez
Miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.46.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-24 09:51:59 | Data modyfikacji: 2020-01-29 10:36:29.
Zarządzenie Nr ORM.0050.45.2020 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do
publicznego przedszkola oraz oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych
przez Miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.45.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-01-24 09:36:02 | Data modyfikacji: 2020-01-24 09:52:16.
Zarządzenie Nr ORM.0050.44.2019 w sprawie zmiany
składu osobowego komisji przetargowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.44.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-31 13:24:50 | Data modyfikacji: 2020-01-24 09:52:16.
Zarządzenie Nr ORM.0050.43.2019 zmieniające
Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miasta
Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.43.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-24 08:20:52 | Data modyfikacji: 2020-01-24 09:52:16.
Zarządzenie Nr ORM.0050.42.2019 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr ORM.0050.42.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-19 08:43:20 | Data modyfikacji: 2020-01-24 09:52:16.
Zarządzenie Nr ORM.0050.41.2019 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr ORM.0050.41.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 08:42:20 | Data modyfikacji: 2020-01-24 09:52:16.
Zarządzenie Nr ORM.0050.40.2019 w sprawie
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z
zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta

Zarządzenie Nr ORM.0050.40.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:54:29 | Data modyfikacji: 2020-01-24 09:52:16.
Zarządzenie Nr ORM.0050.39.2019 w sprawie
powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyboru
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.39.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:53:37 | Data modyfikacji: 2020-01-24 09:52:16.
Zarządzenie Nr ORM.0050.38.2019 w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta
Stoczek Łukowski na 2020 rok oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.38.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-19 13:20:36 | Data modyfikacji: 2020-01-24 09:52:16.
Zarządzenie Nr ORM.0050.37.2019 w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr ORM.0050.37.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-19 13:19:00 | Data modyfikacji: 2020-01-24 09:52:16.
Zarządzenie Nr ORM.0050.36.2019 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.36.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:46:10 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.35.2019 w sprawie
wprowadzenia zaktualizowanego Rejestru czynności
przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.35.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:43:59 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.34.2019 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie ORM.0050.34.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:42:59 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.120.2.2019 w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor ds. gospodarki gruntami, gospodarki
przestrzennej i ochrony środowiska w Urzędzie
Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.120.2.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-24 12:58:01 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.33.2019 w sprawie zmiany
składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w
mieście Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.33.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-23 08:14:45 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.32.2019 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr ORM.0050.32.2019..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-23 08:13:56 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.31.2019 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i
eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie
skweru miejskiego w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.31.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-23 08:13:18 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.30.2019 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z radamia
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie

Zarzadzenie Nr ORM.0050.30.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-07 09:34:30 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.29.2019 w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Stoczek Łukowski, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i
Miejskiej Biblioteki w Stoczku Łukowskim za I
półrocze 2019 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.29.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:41:58 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.28.2019 w sprawie zmiany
Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.28.2019.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:55:31 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.27.2019 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr ORM.0050.27.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-19 09:02:37 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.26.2019 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.26.2019.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-30 09:37:56 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.25.2019 w sprawie
powołania Komisji do oceny przydatności do
dalszego użytkowania lub zakwalifikowania do
kategorii majątku zużytego lub zbędnego
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i
licencją

Zarządzenie Nr ORM.0050.25.2019.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:51:53 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.24.2019 zmieniające
zarządzenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski w
sprawie powołania Rady Rewitalizacji w celu
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.24.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:25:32 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.23.2019 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie ORM.0050.23.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:10:04 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.22.2019 w sprawie
upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do
przeprowadzenia czynności związanych z
przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników

Zarządzenie ORM.0050.22.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:09:16 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.21.2019 w sprawie
przyjęcia raportu o stanie miasta Stoczek
Łukowski za 2018 r.

Zarządzenie Nr ORM.0050.21.2019.pdf

RAPORT O STANIE MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI ZA 2018 R..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-30 07:39:38 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.20.2019 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr ORM.0050.20.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:04:21 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.19.2019 w sprawie
wprowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.19.2019.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-29 08:10:16 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.18.2019 w sprawie
ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od
pracy dla pracowników Urzędu Miasta Stoczek
Łukowski

Zarządzenie ORM.0050.18.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:12:58 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.17.2019 w sprawie
powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi
informatycznej w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.17.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-11 13:01:37 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.15.2019 w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2018 rok, informacji o stanie mienia
oraz wykonania planu finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.15.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-29 14:52:30 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.14.2019 w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2019 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.14.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:55:56 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.13.2019 w sprawie
powołania komisji w celu opiniowania ofert na
realizację zadań pożytku publicznego w 2019
roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.13.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:50:27 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.12.2019 w sprawie
powołania komisji do dokonania kontroli
prawidłowości realizacji zleconego zadania
publicznego

Zarzadzenie Nr ORM.0050.12.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:49:39 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.11.2019 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas
pierwszych szkoły szkoły podstawowej prowadzonej
przez Miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.11.2019..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:12:22 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.10.2019 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do
publicznego przedszkola oraz oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych
przez miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.10.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:08:43 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.9.2018 w sprawie
organizacji wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony w 2019 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.9.2019.doc

Załącznik do zarządzenia.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-21 10:00:15 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.8.2018 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2018 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.8.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:06:23 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.7.2018 w sprawie
upoważnienia Skarbnika Miasta do prowadzenia
spraw w imieniu Burmistrza Miasta

Zarządzenie Nr ORM.0050.7.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:15:38 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.6.2018 w sprawie
powołania komisji przetargowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.6.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-07 08:12:09 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.5.2018 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2018 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.5.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-07 08:11:45 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.4.2018 w sprawie
przeprowadzenia kontroli na samodzielnym
stanowisku pracy ds. obsługi organów miasta
Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim z zakresu
spraw obronnych

Zarządzenie ORM.0050.4.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:24:44 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.3.2018 w sprawie
powołania miejskiej komisji inwentaryzacyjnej i
przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu
obrony cywilnej znajdującego się w magazynie
miejskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.3.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:25:10 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.2.2018 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.2.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:24:02 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.1.2018 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.1.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:23:18 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:23:18
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl