> Zarządzenia Burmistrza Miasta w kadencji 2018 - 2023

Zarządzenia Burmistrza Miasta w kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr ORM.0050.40.2019 w sprawie
wyznaczenia osoby wykonującej czynności z
zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta

Zarządzenie Nr ORM.0050.40.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:54:29.
Zarządzenie Nr ORM.0050.39.2019 w sprawie
powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyboru
kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.39.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-21 11:53:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.38.2019 w sprawie
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta
Stoczek Łukowski na 2020 rok oraz projektu
wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie Nr ORM.0050.38.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-19 13:20:36.
Zarządzenie Nr ORM.0050.37.2019 w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr ORM.0050.37.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-19 13:19:00.
Zarządzenie Nr ORM.0050.36.2019 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.36.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:46:10 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.35.2019 w sprawie
wprowadzenia zaktualizowanego Rejestru czynności
przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.35.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:43:59 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.34.2019 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie ORM.0050.34.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:42:59 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.120.2.2019 w sprawie
ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor ds. gospodarki gruntami, gospodarki
przestrzennej i ochrony środowiska w Urzędzie
Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.120.2.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-24 12:58:01 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.33.2019 w sprawie zmiany
składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w
mieście Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.33.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-23 08:14:45 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.32.2019 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr ORM.0050.32.2019..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-23 08:13:56 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.31.2019 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i
eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie
skweru miejskiego w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.31.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-23 08:13:18 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.30.2019 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z radamia
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie

Zarzadzenie Nr ORM.0050.30.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-10-07 09:34:30 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.29.2019 w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Stoczek Łukowski, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i
Miejskiej Biblioteki w Stoczku Łukowskim za I
półrocze 2019 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.29.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:41:58 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.28.2019 w sprawie zmiany
Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.28.2019.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:55:31 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.27.2019 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr ORM.0050.27.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-19 09:02:37 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.26.2019 w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr ORM.0050.26.2019.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-07-30 09:37:56 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.25.2019 w sprawie
powołania Komisji do oceny przydatności do
dalszego użytkowania lub zakwalifikowania do
kategorii majątku zużytego lub zbędnego
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i
licencją

Zarządzenie Nr ORM.0050.25.2019.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-28 08:51:53 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.24.2019 zmieniające
zarządzenie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski w
sprawie powołania Rady Rewitalizacji w celu
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.24.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:25:32 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.23.2019 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie ORM.0050.23.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:10:04 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.22.2019 w sprawie
upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do
przeprowadzenia czynności związanych z
przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników

Zarządzenie ORM.0050.22.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-06-03 10:09:16 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.21.2019 w sprawie
przyjęcia raportu o stanie miasta Stoczek
Łukowski za 2018 r.

Zarządzenie Nr ORM.0050.21.2019.pdf

RAPORT O STANIE MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI ZA 2018 R..docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-30 07:39:38 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.20.2019 w sprawie zmian
budżetu miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr ORM.0050.20.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-05-09 11:04:21 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.19.2019 w sprawie
wprowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.19.2019.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-29 08:10:16 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:46:37.
Zarządzenie Nr ORM.0050.18.2019 w sprawie
ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od
pracy dla pracowników Urzędu Miasta Stoczek
Łukowski

Zarządzenie ORM.0050.18.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:12:58 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.17.2019 w sprawie
powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi
informatycznej w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019
roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.17.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-11 13:01:37 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.15.2019 w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2018 rok, informacji o stanie mienia
oraz wykonania planu finansowego Miejskiego
Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.15.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-29 14:52:30 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.14.2019 w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2019 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.14.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:55:56 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.13.2019 w sprawie
powołania komisji w celu opiniowania ofert na
realizację zadań pożytku publicznego w 2019
roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.13.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:50:27 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.12.2019 w sprawie
powołania komisji do dokonania kontroli
prawidłowości realizacji zleconego zadania
publicznego

Zarzadzenie Nr ORM.0050.12.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-07 13:49:39 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.11.2019 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas
pierwszych szkoły szkoły podstawowej prowadzonej
przez Miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.11.2019..doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:12:22 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.10.2019 w sprawie
określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do
publicznego przedszkola oraz oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych
przez miasto Stoczek Łukowski

Zarządzenie Nr ORM.0050.10.2019.doc

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:08:43 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.9.2018 w sprawie
organizacji wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony w 2019 roku

Zarządzenie Nr ORM.0050.9.2019.doc

Załącznik do zarządzenia.docx

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-21 10:00:15 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.8.2018 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2018 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.8.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:06:23 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.7.2018 w sprawie
upoważnienia Skarbnika Miasta do prowadzenia
spraw w imieniu Burmistrza Miasta

Zarządzenie Nr ORM.0050.7.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-11 09:15:38 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.6.2018 w sprawie
powołania komisji przetargowych

Zarządzenie Nr ORM.0050.6.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-07 08:12:09 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.5.2018 w sprawie zmian
budżetu miasta na 2018 rok

Zarządzenie Nr ORM.0050.5.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-07 08:11:45 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.4.2018 w sprawie
przeprowadzenia kontroli na samodzielnym
stanowisku pracy ds. obsługi organów miasta
Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim z zakresu
spraw obronnych

Zarządzenie ORM.0050.4.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:24:44 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.3.2018 w sprawie
powołania miejskiej komisji inwentaryzacyjnej i
przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu
obrony cywilnej znajdującego się w magazynie
miejskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.3.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:25:10 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.2.2018 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Stoczku
Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.2.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:24:02 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Zarządzenie Nr ORM.0050.1.2018 w sprawie nie
wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
położonej w Stoczku Łukowskim

Zarządzenie Nr ORM.0050.1.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:23:18 | Data modyfikacji: 2019-04-29 08:08:54.
Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:23:18
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl