> Akty prawa miejscowego kadencji 2018 - 2024

Akty prawa miejscowego kadencji 2018 - 2024

Uchwała Nr LIX/381/2024 w sprawie ustalenia
opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym
przez Miasto Stoczek Łukowsk

-Uchwała Nr 381.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:45:00.
Uchwała Nr LIX/380/2024 w sprawie utworzenia
Miejskiego Żłobka „Maluszek” w Stoczku
Łukowskim

-Uchwała Nr 380.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:44:44.
Uchwała Nr LIX/378/2024 w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2024 r.

-Uchwała Nr 378.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:44:30.
Uchwała Nr LIX/377/2024 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu

-Uchwała Nr 377.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-03-20 08:44:17.
Uchwała Nr LVIII/374/2024 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 1025, 1026/1 i
1026/2 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 374..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2024-02-29 09:06:45.
Uchwała Nr LVI/362/2023 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznawania pomocy w zakresie dożywiania oraz
zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w
ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 –
2028

Uchwała Nr 362..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-12-29 08:03:57.
Uchwała Nr LIV/354/2023 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2024

Uchwała Nr 354.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:21:50.
Uchwała Nr LIV/353/2023 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2024

Uchwała Nr 353.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:21:30.
Uchwała Nr LIV/352/2023 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2024

Uchwała Nr 352.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-11-16 09:21:11.
Uchwała Nr LIII/347/2023 w sprawie pozbawienia
części drogi kategorii drogi gminnej

Uchwała Nr 347..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-21 09:16:43.
Uchwała Nr LIII/345/2023 w sprawie uchwalenia
regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 345..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-21 09:16:12.
Uchwała Nr LII/342/2023 w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 342..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-01 08:15:53.
Uchwała Nr LII/340/2023 w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w
gminnej ewidencji zabytków, położonych na
terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 340..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-09-01 08:15:38.
Uchwała Nr LII/339/2023 w sprawie trybu i sposobu
powoływania oraz odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego

Uchwała Nr 339..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-08-28 08:59:00.
Uchwała Nr XLIX/323/2023 w sprawie określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej
prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 323.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 12:04:25.
Uchwała Nr XLIX/322/2023 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 2123/6 i części działek nr 1970
oraz 788/1 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 322.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 12:02:09.
Uchwała Nr XLIX/321/2023 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 781/3 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 321.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-05-23 12:01:31.
Uchwała Nr XLVII/312/2023 w sprawie ustanowienia
jednorazowego świadczenia rzeczowego dla
nowonarodzonych dzieci pod nazwą „Wyprawka dla
Maluszka”

Uchwała Nr 312.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-31 09:08:28.
Uchwała Nr XLVII/310/2023 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
ewidencyjnych nr 1045, 1046, 1064 i części
działki ewidencyjnej nr 1049 w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 310.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-03-31 09:07:11.
Uchwała Nr XLVI/306/2023 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznawania pomocy w zakresie dożywiania oraz
zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w
ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023

Uchwała Nr 306..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:44:21 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:50.
Uchwała Nr XLVI/305/2023 w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2023 r.

Uchwała Nr 305.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:42:59 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:27.
Uchwała Nr XLVI/304/2023 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek ewidencyjnych nr 1002 i 1003 w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 304.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:42:41 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XLVI/301/2023 w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 301.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:42:08 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XLVI/300/2023 w sprawie ustalenia
stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej
przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu
dzieci, młodzieży uczniów oraz rodziców

Uchwała Nr 300.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2023-02-21 13:41:44 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XLIII/285/2022 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa,
logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy
zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 –
letnie i młodsze

Uchwała Nr 285..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:47:47 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XLIII/284/2022 w sprawie zmiany
regulaminu określającego wysokości oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatku
motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za
warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 284..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:46:57 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XLIII/283/2022 w sprawie ustalenia
stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej
przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu
dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Uchwała Nr 283..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:45:37 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XLIII/279/2022 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2023

Uchwała Nr 279.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:44:34 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XLIII/278/2022 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2023

Uchwała Nr 278.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:44:03 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XLIII/277/2022 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2023

Uchwała Nr 277..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:42:30 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XLII/276/2022 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
ewidencyjnej nr 732/3 w Stoczku Łukowskim

Uchwała nr 276.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:38:35 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XL/268/2022 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Stoczek
Łukowski na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr 268.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:22:27 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XL/267/2022 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa,
logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy
zawodowego oraz nauczyciela przedszkola i
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
pracującego z grupami obejmującymi dzieci
6-letnie i młodsze

Uchwała Nr 267.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:21:48 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XXXVII/254/2022 zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
wierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek
Łukowski w 2022 r.

Uchwała Nr 254.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-05-24 08:57:39 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XXXVI/247/2022 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ochotników OSP za uczestnictwo w
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała Nr 247.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-04-08 09:14:54 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XXXV/246/2022 w sprawie nadania nazwy
dla ciągu spacerowego w parku leśnym "Chojniak"
w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 246,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:39:48 | Data modyfikacji: 2023-03-01 07:41:03.
Uchwała Nr XXXV/242/2022 w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2022 r.

Uchwała Nr 242,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:36:45 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:41.
Uchwała Nr XXXV/241/2022 zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia regulaminu Targowiska "Mój
Rynek" przy ul. Kościelnej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 241,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-03-18 11:36:25 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXXIV/231/2022 w sprawie wyznaczenia
miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz określenia
regulaminu określającego zasady prowadzenia tego
handlu

Uchwała Nr 231,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2022-01-28 08:22:59 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXXIII/224/2021 w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2022
 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:35:10 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXXIII/220/2021 zmieniająca uchwałę
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr 220,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:34:40 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXXIII/219/2021 w sprawie ustalenia
regulaminu Targowiska „Mój Rynek” przy ulicy
Kościelnej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 219,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:34:10 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXXIII/218/2021 w sprawie zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

Uchwała Nr 218,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:33:42 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXXIII/217/2021 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 217,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:32:19 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXXIII/216/2021 w sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 216,.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-12-20 11:31:54 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXXII/212/2021 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2022

Uchwała Nr 212..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 14:02:04 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXXII/211/2021 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2022

Uchwała Nr 211..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 14:01:14 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXXII/201/2021 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022

Uchwała Nr 201..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:58:01 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXX/197/2021 w sprawie zaliczenia
drogi ul. Nowoprojektowanej do kategorii dróg
gminnych

Uchwała Nr 197...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-10-01 08:43:15 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXX/194/2021 w sprawie ustanowienia
tytułu Honorowy Obywatel Miasta Stoczek Łukowski
oraz zasad i trybu nadawania tego tytułu

Uchwała Nr 194...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:43:20 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXX/189/2021 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Stoczek
Łukowski na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr 189...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-09-23 11:42:46 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXVIII/185/2021 w sprawie regulaminu
korzystania z parku miejskiego "Chojniak", w tym
amfiteatru oraz placów zabaw, siłowni
zewnętrznych i terenu wypoczynkowego (skweru)
położonych na terenie Miasta Stoczek Łukowsk

Uchwała Nr 185.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-07-06 08:47:58 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXVI/169/2021 w sprawie zmiany Statutu
Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 169 - ogł..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:26:36 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXVI/168/2021 w sprawie ustanowienia i
zasad używania symboli miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 168 - ogł..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-04-28 12:26:19 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXV/165/2021 w sprawie uchwalenia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na teenie
Miasta Stoczek Łukowski w 2021 r.

Uchwała Nr 165...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-03-12 08:34:56 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXIV/157/2021 z dnia 27 stycznia 2021
roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwała Nr XXIV-157-2021.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2021-02-11 08:31:40 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXIII/145/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 145...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:38:26 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXIII/144/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę

Uchwała Nr 144...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:38:14 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXIII/143/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr 143...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:37:59 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXIII/142/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 142...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:37:35 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXIII/140/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie miasta Stoczek
Łukowski na rok 2021

Uchwała Nr 140...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:37:12 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXIII/139/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2021

Uchwała Nr 139...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:36:51 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXIII/138/2020 z dnia 15 grudnia 2020
roku w sprawie przyjęcia programu współpracy
Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021

Uchwała Nr 138.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-12-09 12:36:17 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXII/136/2020 z dnia 29 października
2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 136..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-30 08:47:39 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XXI/134/2020 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 134...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-10-01 08:07:12 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XX/128/2020 w sprawie wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie
Miasta Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 128.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:57:49 | Data modyfikacji: 2022-03-25 08:38:20.
Uchwała Nr XX/127/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty
targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 127.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:55:08 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XX/126/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 126.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:51:50 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XX/125/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Mieście Stoczek Łukowski w
roku szkolnym 2020/2021

Uchwała Nr 125.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:49:59 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XX/124/2020 z dnia 26 sierpnia 2020
roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Stoczku
Łukowskim

Uchwała Nr 124.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-08-24 09:46:54 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XIX/117/2020 z dnia 25 czerwca 2020
roku w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych

Uchwała Nr 117..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-06-25 09:21:37 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XVIII/111/2020 z dnia 29 maja 2020
roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Uchwała Nr 111..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:09:30 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XVIII/110/2020 z dnia 29 maja 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę.

Uchwała Nr 110..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:09:11 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XVIII/109/2020 z dnia 29 maja 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek
opłaty za gospodarowaanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 109..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:07:41 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XVIII/108/2020 z dnia 29 maja 2020
roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.

Uchwała Nr 108..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-05-29 12:07:20 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XVII/105/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Uchwała Nr 105.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:18:16 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XVII/104/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla dyrektora szkoły
prowadzonej przez Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 104.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:15:52 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XVII/101/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bedomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek
Łukowski w 2020 roku

Uchwała Nr 101.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:15:02 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XVI/98/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i
ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVI-98-2020.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:44:58 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XIV/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 85..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:05:26 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XIV/84/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Mieście Stoczek Łukowski w
roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr 84...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:05:17 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XIV/83/2019 z dnia 30 grudnia 2019
roku w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr 83..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-12-17 10:05:07 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XIII/75/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych na rok
2020

Uchwała Nr 75...pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:45:16 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XIII/74/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2020

Uchwała Nr 74..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:44:57 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:57:13.
Uchwała Nr XIII/73/2019 z dnia 21 listopada 2019
roku w sprawie przyjęcia programu współpracy
Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr 73.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-11-18 10:44:37 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:45:34.
Uchwała Nr X/62/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmiany regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego,
dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
oraz wysokość nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 62..pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:39:24 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:45:34.
Uchwała Nr X/61/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku
w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Uchwała Nr 61.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-08-22 12:37:58 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:45:34.
Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 44.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:10:08 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:45:34.
Uchwała Nr VII/43/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie określenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w
publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 43.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:08:49 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:45:34.
Uchwała Nr VII/42/2019 z dnia 26 kwietnia 2019
roku w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Miasto Stoczek Łukowski

Uchwała Nr 42.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:07:06 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:45:34.
Uchwała Nr V/34/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2019 roku

Uchwała Nr 34.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:51:52 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:45:34.
Uchwała Nr V/33/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie ustalenia regulaminu Targowicy Miejskiej w
Stoczku Łukowskim

Uchwała Nr 33.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:50:14 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:45:34.
Uchwała Nr V/32/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w
sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie miasta Stoczek
Łukowski

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:49:14 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:45:34.
Uchwała Nr IV/25/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i
ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 25.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:43:08 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:55:38.
Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 31 grudnia 2018
roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za
świadczenia udzielane w ramach wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019 - 2023

Uchwała Nr 15..pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-12-31 12:35:35 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:55:38.
Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała Nr 11.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:57:02 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:55:38.
Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie miasta
Stoczek Łukowski na rok 2019

Uchwała Nr 10.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:56:54 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:55:38.
Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w
sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta
Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała Nr 5.pdf

 

Opublikowane przez: Zbigniew Drosio | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:56:35 | Data modyfikacji: 2019-01-22 11:55:38.
Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:56:35
Opublikowane przez: Zbigniew Drosio
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Stoczek Łukowski
ul. Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Burmistrz miasta
Marcin Sentkiewicz
Kontakt:
Tel: 25 797-00-01
Fax: 25 797-00-73
e-mail: miasto@stoczek-lukowski.pl